Kategorie

Regulamin sklepu internetowego www.jademi.pl
1. Postanowienia ogólne
2. Świadczenie usług elektronicznych
3. Rejestracja użytkowników
4. Dostawa
5. Płatności
6. Prawo odstąpienia od umowy
7. Reklamacje
8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne.
a) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
b)  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym
c) Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
d) Sklep internetowy www.jademi.pl należy do firmy:
J'Ademi Kamila Szułczyńska
ul. Narutowicza 7
64-100 Leszno
NIP 697-206-96-37
e) Ze sklepu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zalogowania się do korzystania z serwisu.
f)  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
- komputer z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli,
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
g)  Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.
h) Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
i) Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
j) Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
k) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
l) Towarami są wyroby jubilerskie, które posiadają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu. Należą do nich:
- każdy towar jest niepowtarzalny i minimalni odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towaru (kamieni szlachetnych),
- towary są w przeważającej większości niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w sklepie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości),
- różnice w wyglądzie towaru wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje) nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
ł) wszystkie ceny podawane są w polskich złotych, zawierają 23% podatku VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Świadczenie usług elektronicznych
a) W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
b) Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
c) Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
- umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
- Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
d) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
e) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
f) Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
- Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
- Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.
- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
- Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
- Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

3. Rejestracja użytkowników klientów.
a) Bezpłatna rejestracja użytkownika poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie sklepu formularza umożliwia ale nie warunkuje złożenia zmówienia.
b) Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Rejestracji mogą również dokonać osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami polskiego prawa.
c) Warunkiem zawarcia umowy jest podanie podczas rejestracji poprawnych i zgodnych z prawdą danych.
d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 
4.Dostawa

a) W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
b) Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
- za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
- Klient akceptuje regulamin kuriera,
- koszt przesyłki pokrywa Klient.
c) Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
d) Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika
e) ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta w chwili pokwitowania odbioru przesyłki

5. Płatność
a) Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
- Za pobraniem,
- Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
- płatności elektroniczne (na przyszłość jak będzie payu)
b) W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
c) W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
d) J'Ademi zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
e) J'ademi zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został poprawnie wypełniony, w szczególności jeśli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail oraz takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek znaczącej zmiany cen bądź niedostępności towaru.
f) J'Ademi zastrzega prawo do odmowy realizacji zleceń w przypadku gdy ceny zamawianego towaru zostały określone na złym poziomie w wyniku błędu ludzkiego bądź systemu sprzedaży.

6. Prawo odstąpienia od umowy
a)  Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: J'Ademi, ul. Narutowicza 7, 64-100 Leszno tel: 730 007 168. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy za pomocą systemu zwrotów, dostępnego po zalogowaniu się na konto użytkownika, na naszej stronie internetowej www.jademi.com lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, lub wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@jademi.pl
b) Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:
- towar musi być z fabrycznym opakowaniem z kompletną jego zawartością razem z metką. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, instrukcją i gwarancją oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania, przeróbek itp.
- koszty przesłania zwrotnego ponosi Klient,
- sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób po otrzymaniu z powrotem towaru i po stwierdzeniu, że spełnia on warunki zawarte powyżej.                                                                          
c) przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas)                                                                                                                                             d) Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
e) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie).
f) J'Ademi nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu towaru do Klienta.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego
a) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
- sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
- reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Narutowicza 7, 64-100 Leszno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@jademi.pl
- sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
- Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b)  Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej:
- Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres  ul. Narutowicza 7, 64-100 Leszno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@jademi.pl
- Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni.
- zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
- reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
- odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.                                                                                                      c) J'ADEMI w pierwszej kolejności proponuje wykonanie naprawy, na koszt firmy lub gdy wartość naprawy przekracza wartość produktu, może zaproponować wymianę produktu na nowy. (art. 560, §2)                                                                                                                d) J'ADEMI nie udziela gwarancji na powłoki złocone i anodowane, gdyż mogą one ulegać stopniowemu ścieraniu się.
e) Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej, jak i przebarwieniami powstałymi na skutek użycia środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp. Lub w skutek nieprawidłowego użytkowania płynu ARGENTUM, rekomendowanego przez J"ADEMI jako produkt do czyszczenia biżuterii srebrnej, a także w przypadku gdy przesłany do J'ADEMI produkt jest nie kompletny (brak któregoś z elementów biżuterii) Konsument nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi.


8. Postanowienia końcowe
a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271) oraz inne przepisy prawa polskiego.
b) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
c) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2015 roku.